Privacyverklaring

De Vereniging Voor Openbaar Groen vzw (hierna genoemd VVOG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarbij zorgvuldig om met al uw persoonsgegevens. De VVOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - Ook GDPR genoemd). 
 

Dit betekent dat wij: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VVOG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw
Predikherenrei 1C - 8000 Brugge
T. +32 50 33 21 33
info@vvog.info

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de VVOG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- In het kader van het lidmaatschap van de VVOG (werkelijke en toegetreden leden);
- Het versturen van het tijdschrift Groencontact;
- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VVOG;
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het versturen van fiscale attesten;
- ...

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons bezorgd kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
- Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
- Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…);
- Het verzorgen van uitnodigingen;
- Boekhouding;
- ...

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn 
De VVOG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De VVOG bewaart relevante persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik, tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is, of indien daar een gegronde reden toe is. 

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.; We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens de VVOG van uw gegevens kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 
Als u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van de privacyverklaring 
De VVOG kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors