Duurzame groendiensten

Op 25 september 2015 ondertekende België de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen zijn ook gekend als Agenda 2030 en worden vaak benoemd met de Engelstalige afkorting SDGs (Sustainable Development Goals). Naast ons land engageerden 192 andere landen zich eveneens om de internationale afspraken inzake armoedebestrijding, klimaat, gezondheid en welzijn, duurzame steden en gemeenten, duurzame energie, … op de agenda’s te zetten en op te roepen tot een integrale aanpak. Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen.

Lokale besturen hebben in dit verhaal een cruciale rol te spelen. Als eerstelijnsoverheid moeten gemeenten zelfs beschouwd worden al doorslaggevende actor. Alle SDGs raken immers aan de lokale bevoegdheden. Twee derden ervan kan zelfs niet gerealiseerd worden zonder het lokaal niveau erbij te betrekken. Gemeenten zijn immers het best geplaatst om van onderuit een dynamiek op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld mogelijk maakt. Wim Dries, voorzitter van de VVSG verwoordde het als volgt: “De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn”.

Misschien is dit allemaal wat te hoogdravend en de vraag stelt zich hoe begin je als gemeente aan zoiets. Om steden en gemeenten te ondersteunen heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de week van 18 tot 25 september uitgeroepen tot de Week van de Duurzame Gemeente. Ik verwijs naar hun website (www.vvsg.be) voor heel wat nuttige en bruikbare tips om een lokale campagne uit te werken.

Deelname aan de campagneweek is eenvoudig. In de meeste Vlaamse gemeenten bestaan trouwens al initiatieven die bijdragen aan één of meerdere SDGs. De Week van de Duurzame Gemeente biedt kansen om deze initiatieven zichtbaarheid te geven, zowel in de eigen gemeente als daarbuiten. Het is een opportuniteit om lokale acties te verbinden met een globale agenda. Om samen met andere lokale besturen, op een gezamenlijk moment, een voortrekkersrol op te nemen in een mondiaal verhaal.

De Vereniging voor Openbaar Groen is dit voorjaar mee op de ‘duurzaamheidskar’ gesprongen en vroeg zich af hoe een aantal doelstellingen kunnen vertaald worden op de werkvoer van de gemeentelijke groendiensten. Tijdens de voorbije provinciale werkvergaderingen in juni hebben we ons afgevraagd in welke mate binnen de gemeente (in casu binnen de groendienst) rekening gehouden wordt (of zal worden) met bijv. duurzame gunningscriteria, duurzaam energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, milieulabels, duurzame mobiliteit, duurzaam ontwerpen, …

In het bijzonder werd op de werkvergaderingen aandacht gevraagd voor de transitie naar het gebruik van batterijtoestellen. Een aantal gemeenten besliste reeds om het machinepark en de toestellen die draaien op fossiele brandstoffen systematisch te vervangen door toestellen en machines op batterijen.

Ook werd specifiek aandacht besteed aan duurzame mobiliteit. In hoeverre is men daar bewust mee bezig in de groendiensten? Hier en daar wordt de fiets, of liever de bakfiets, effectief ingeschakeld als transportmiddel. Ook elektrische en hybride wagens raken meer en meer ingeburgerd. Sommige gemeenten overwegen zelfs om hun wagenpark via autodelen ter beschikking te stellen op momenten dat er door de gemeente geen gebruik van gemaakt wordt.

Op de openluchtvakbeurs DemoGroen, die doorgaat van 9 tot 11 september in het Park van Laken (Brussel), zal de VVOG het onderwerp ‘duurzaamheid’ prominent in de kijker plaatsen. Wij willen alle bezoekers aanspreken en vragen naar hun inspanningen en intenties inzake duurzaamheid. Ook willen we nagaan in hoeverre dit onderwerp leeft bij leveranciers en constructeurs van machines en gereedschap.

Jos De Wael
hoofdredacteur

 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres jos.de.wael@vvog.info
Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!