vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Mestoverschotten in parken

2003/02
Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet aangenomen tot wijziging van het zogenaamde Mestdecreet van 1991. Wanneer dit ontwerp van decreet door het voltallig Vlaams Parlement zal zijn goedgekeurd, wordt art. 16 van het oorspronkelijk decreet uitgebreid met een aantal curieuze zinsneden die de wenkbrauwen van menig parkbeheerder zullen doen fronsen.

Het zal dan mogelijk zijn om dierlijke mest te gebruiken bij het aanleggen en onderhouden van parken. Deze uitbreiding van het Mestdecreet druist regelrecht in tegen de milieugerichte principes van het 'Harmonisch Park- en Groenbeheer' zoals die vorig jaar in een gedegen brochure van de afdeling Bos & Groen werden gepubliceerd. Daarin wordt gesteld dat bij het beheren van parken bij voorkeur moet gestreefd worden naar een gesloten mineralenkringloop, waarbij zowel de verliezen als de importen beperkt moeten worden. Bemesting is in de regel dus niet gewenst.

Gelet op de schrijnende problematiek inzake mestoverschotten in Vlaanderen mag gevreesd worden dat de wijziging van art. 16 aanleiding zal geven tot een verhoogde druk op de parkbeheerders om vaker over te gaan tot het deponeren van stalmest in onze parken.

De principes van harmonisch parkbeheer zijn nochtans zeer duidelijk. Slechts voor specifieke gevallen, aangeduid en verantwoord binnen een beheerplan, kan bemesting aanvaard worden.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert