vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Biodiversiteit lokaal bekeken

2013/2


De aandacht voor meer biodiversiteit is al lang geen vrijblijvende zaak meer waar alleen natuurliefhebbers en natuurgoeroes zich om bekommeren. Meer biodiversiteit is iets waar we ons best allemaal zorgen over maken. En groenambtenaren misschien nog net een tikkeltje meer.

Sedert het internationaal jaar van de biodiversiteit in 2010 is het begrip stilaan doorgedrongen tot bij een bredere laag van de bevolking. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Want wie ligt er wakker van de wilde kievitsbloem, de geelbuikvuurpad en de tuimelaar die in Vlaanderen uitgestorven zijn?

En toch! Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat alle vormen van leven belangrijk kunnen zijn voor ons eigen voortbestaan – hoe banaal deze levensvormen op het eerste zicht soms lijken. Van bijen is intussen bekend dat, als ze zouden uitsterven, we het niet alleen zonder honing zullen moeten stellen maar ook zonder graangewassen, zonder fruit, … Kortom we zouden op termijn verhongeren en – als we een erudiet man als Albert Einstein mogen geloven – binnen vier jaar zelfs uitsterven!

Planten en dieren geven ons voedsel, medicijnen, bouwstoffen, brandstoffen, … Men spreekt in dit verband van ‘ecosysteemdiensten’. Ook een begrip dat stilaan meer bekend is geraakt. Lange tijd hebben we in de waan geleefd dat de diensten die de aarde met zijn vele levensvormen ons aanbiedt gratis, onkwetsbaar en onuitputtelijk zijn. Gelukkig zijn onze inzichten ook hier stilaan gewijzigd.

Maar is ons handelen navenant gewijzigd?

In de provincie Antwerpen loopt sinds 2008 een campagne met als titel ‘Biodiversiteit Lokaal Bekeken’. In de voorbije vijf jaar werden de Antwerpse gemeenten aangemoedigd om vooral de biodiversiteit van beekvalleien te verhogen: aanleggen van poelen, hermeanderen van beken, bouwen van ecologische bufferbekkens, gebruikmaken van alternatieven voor invasieve exoten, optimaliseren van het bermbeheer, groendaken aanleggen en de inwoners stimuleren om hetzelfde te doen, …

Dit jaar kreeg het initiatief een vervolg en wordt de focus verruimd naar de groene infrastructuur. Hiermee sluit het provinciebestuur van Antwerpen zich aan bij de streefdoelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020. Werken aan groene infrastructuur is werken aan een netwerk van natuurgebieden en landschapselementen zoals dreven, bermen, poelen, houtkanten, groenschermen, faunapassages, groendaken, … Dit kan zowel in stedelijke als landelijke omgevingen, in of nabij waterlopen of in een terrestrisch milieu, in een landschappelijk waardevol gebied, langs een drukke weg of op een industrieterrein.

Op 4 juni aanstaande verleent de VVOG haar medewerking aan een studie- en praktijkmoment in Turnhout rond het thema: ‘hoe kunnen we een halt toeroepen aan invasieve exoten’ (zie p. 25). Wellicht zal deze activiteit op een later tijdstip nog herhaald worden in andere provincies.

In dit nummer van Groencontact wordt in verschillende artikels aandacht gevraagd voor meer biodiversiteit. Ik wens u veel leesgenot en veel inspiratie voor het voeren van een groenbeleid en –beheer waar ruimte is voor meer biodiversiteit.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert