vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Groen in de marge van het Belgisch EU-voorzitterschap

2010/04

België is tot eind december voorzitter van de Raad van de Europese Unie. In de marge van en onder impuls van het Belgisch voorzitterschap worden in ons land verschillende internationale activiteiten georganiseerd.

In dit nummer van Groencontact verneemt u meer over twee belangrijke internationale conferenties die door de Vlaamse administraties in de voorbije jaren grondig voorbereid werden. Allebei hebben ze te maken met een thema dat dit jaar hoog op de ‘groene’ politieke agenda staat en waarmee het Belgisch voorzitterschap absoluut wil scoren: biodiversiteit.

Op 8 en 9 september organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een congres rond het thema Biodiversity in a Changing World. Het is de bedoeling van onze regering om na afloop van de conferentie in Gent een beleidstekst te laten goedkeuren waarmee de Europese Unie in oktober naar de Wereldtop over Biodiversiteit in Nagoya (Japan) kan trekken. Onze minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, zal in het verre Japan de Europese delegatie leiden en een poging doen om de achteruitgang van de biodiversiteit effectief een halt toe te roepen.

Tijdens deze internationale bijeenkomst worden drie thema’s uitvoerig behandeld door een reeks eminente sprekers. Het eerste thema zal focussen op de relatie stad-platteland waarbij het belang van een leefbare groene stad wordt benadrukt als middel om biodiversiteit in het landelijk gebied errond maximale kansen te geven. Het tweede congresthema zal aandacht besteden aan de vele concrete voordelen van een grotere biodiversiteit. Biosysteemdiensten zorgen er voor dat wij kunnen genieten van heel wat levensnoodzakelijke voordelen die de natuur ons gratis aanbiedt. Het derde thema stelt zich vragen naar de toekomst toe: wat moet er gebeuren na het biodiversiteitsjaar 2010. Voorstellen van lange termijnplannen tot 2020 en tot 2050 zullen besproken worden.

Aansluitend op het academisch gedeelte van het congres in Gent wordt op 10 september door de collega’s van het Brussels Gewest een biodiversiteits-excursie georganiseerd in onze hoofdstad. Er staan heel wat verrassende bezoeken op het programma. De moeite waard om deel te nemen.

Op 12 en 13 oktober wordt door de Vlaamse Landmaatschappij in Brugge een andere internationale bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘groen en plattelandsontwikkeling’. Green Work(s) is de veelzeggende titel voor een veelbelovende activiteit.

De VLM heeft in de voorbije maanden hard gewerkt om dit congres mogelijk te maken. Alle partners waarmee de laatste jaren in het kader van allerlei EU-projecten samengewerkt werd, komen naar Brugge om na te denken over de specifieke rol van het groen in de peri-urbane ruimte. Het congres zal zowel aandacht besteden aan de economische meerwaarde van groen als aan de sociale en ecologische waarde van kwalitatieve groeninvesteringen in het buitengebied.

Onze gemeentelijke beleidsmakers en groenbeheerders krijgen in oktober een unieke kans om in eigen land kennis te maken met de vele tientallen voorbeeldprojecten die her en der in Europa werden gerealiseerd in het kader van EUonderzoeksprojecten.

Op het einde van het congres zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor het Vlaamse en het Europese beleid en voor de EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils).

Ook hier worden enkele excursies georganiseerd. Op 12 oktober zullen ’s namiddags projecten in en rond Gent en Brugge bezocht worden.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert