vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Directe communicatie met de burger

2007/02

Het uitzicht van veel van onze openbare groene ruimten is in de voorbije decennia grondig veranderd. Dat gebeurde onder invloed van nieuwe wetten en richtlijnen van de overheid (bermbesluit, pesticidendecreet, HPG) maar ook door evoluerende inzichten inzake ecologie en groenbeheer. Tot enkele decennia geleden werd ons openbaar groen onderhouden en beheerd zoals een tuinbouwer dat zou doen. Het eindbeeld werd op voorhand vastgelegd en van bij de aanleg streefde men ernaar om dit beeld zoveel mogelijk intact te houden. Elke spontane plantengroei, elke ongewenste onderbegroeiing werd genadeloos in de kiem gesmoord. Elk streepje gazon werd perfect en op tijd gemillimeterd. Wij waren het zo gewend, men stelde er zich lange tijd geen vragen over. En bijna iedereen deed thuis net hetzelfde in zijn eigen tuintje.

Halfweg de jaren tachtig, toen het bermbesluit van kracht werd, was er dan ook grote beroering toen de wetgever bepaalde dat het maaien van de bermen niet eerder dan 15 juni mocht gebeuren. Het maaibeheer moest drastisch veranderd worden en het uitzicht van de wegbermen veranderde navenant. Van recentere datum is het decreet op de reductie van pesticiden. Ook toen werden de groenbeheerders gedwongen om hun beheer aan te passen en nieuwe paden te bewandelen. Veel burgers begrepen er niets van en stelden vragen aan de gemeentelijke groenarbeiders in de straat. En alhoewel ze de wettelijke verplichtingen nauwgezet opvolgden kregen ze van de burger verwijten naar het hoofd geslingerd over de kwaliteit van hun werk. Nochtans was de vernieuwde aanpak er juist op gericht om voor diezelfde burger een gezondere leefomgeving te creŽren: de natuur meer kansen geven en vermijden dat er ongewenste chemicaliŽn in het milieu terechtkomen.

VVOG en WIVO slaan momenteel de handen in elkaar om een nieuwe cursus voor groenarbeiders te ontwikkelen. Wij willen hen leren om passend en constructief te reageren op vragen en kritieken vanwege het publiek.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert