vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Is er nood aan een nieuwe gemeentelijke beplantingsverordening?

2005/02

Grosso modo bestaan er voor het vellen van (hoogstammige) bomen twee wetgevingen die een vergunning verplicht maken. Er is het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en er is het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Bij uitbreiding zou je kunnen stellen dat ook in bossen zonder bosbeheerplan een vergunning nodig is om bomen te vellen (bosdecreet).

Beide wetgevingen bevatten bepalingen inzake de vergunningsplicht voor het vellen van specifieke categorieën van bomen en gelden in alle gemeenten of ze nu een eigen verordening hebben of niet. Voor bomen in lijn- of puntverband die dunner zijn dan 1 m stamomtrek op 1 m hoogte is een natuurvergunning nodig op voorwaarde dat ze niet gelegen zijn in woon- of industriegebied. Voor alle bomen die dikker zijn dan 1 m op 1 m hoogte is een stedenbouwkundige vergunning nodig tenzij ze gelegen zijn in een woon- of industriegebied en zich bevinden op meer dan 15 m afstand van een vergund gebouw. Waar de bestaande gemeentelijke verordeningen

strenger zijn dan beide wetgevingen blijven de gemeentelijke verordeningen van kracht.

Alhoewel verschillende gemeenten eraan denken om een nieuwe of aangepaste eigen bomen- of beplantingsverordening te maken kan men zich de vraag stellen of dit wel zinvol is.

Sommige gemeenten vinden het niet nodig om voor dié bomen waarvoor nu geen algemene wettelijke vergunningsregeling bestaat inzake vellen, een aparte gemeentelijke verordening te maken. Andere gemeenten daarentegen zijn van oordeel dat het vellen van bomen op hun grondgebied best strenger geregeld wordt dan in de geciteerde decreten.

Zij denken dan o.a. aan een vergunningsplicht voor bomen vanaf 50 cm stamomtrek.

Zou het niet zinvol zijn om voor het vellen van bomen één algemene verordening voor het hele Vlaamse Gewest te maken zodat het verwarrende kluwen van verschillende wetgevingen kan opgeheven worden?

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert