vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Wegbermen, een ecologische droom?

2004/02

In dit nummer van Groencontact worden de resultaten besproken van een interessante studie over het beheer van de West-Vlaamse wegbermen (zie p. 34). Twintig jaar na de publicatie van het Bermbesluit lijkt het niet onaardig om eens achterom te kijken en te evalueren. Uit de studie komt duidelijk naar voor dat de meeste gemeenten het bermbesluit in globo positief beoordelen. Opvallende vaststelling hierbij is dat de kennis van de wilde bermflora en -fauna sterk is toegenomen wat een bevestiging zou zijn van het gezegde 'onbekend is (was destijds) onbemind'.

Toch maken de gemeenten heel wat opmerkingen die niet alleen te maken hebben met de haalbaarheid maar ook met de intrinsieke doelstellingen van het Bermbesluit, met name de versterking van de natuur.

Erg kritisch zijn de gemeenten als ze het hebben over het bermbeheer van de Vlaamse overheid zelf. De bermen langs de gewestwegen zijn allerminst een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Misschien moet de Vlaamse overheid, die destijds toch met het initiatief gestart is, in deze eens een grondig zelfonderzoek starten. En dan is er de suggestie van de gemeenten aan de Vlaamse overheid om het Bermbesluit in zijn geheel eens te evalueren. Mijns inziens een goed idee en een kans om de bereikte resultaten aan de verschillende beherende instanties te communiceren.

Als het waar is dat 'meer kennis' leidt tot een beter beheer dan heeft de nieuwe Vlaamse Regering, die er aankomt na 13 juni, meteen reeds een interessante opdracht.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert