vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Zorgplicht voor bomen

2018/5
Editoriaal 2018/4
U herinnert zich ongetwijfeld de ‘onbedoelde’ kap begin september van 200 gezonde beuken langs de R34 in Torhout. Per ongeluk gerooid! De eigenaar-beheerder van de bomen, het Agentschap Wegen en Verkeer, had opdracht gegeven om enkele bomen te rooien en de rest te snoeien. Maar de aannemer moet dat verkeerd begrepen hebben en heeft zo maar eventjes 200 beuken omgelegd.

Het gemeentebestuur van Torhout was daar bij monde van schepen Elsie Desmet, onder meer bevoegd voor leefmilieu en natuur, niet over te spreken. Terecht! Het waren inmiddels mooi uitgegroeide en gezonde bomen die ongeveer 15 jaar geleden werden aangeplant. Gelet op het feit dat beuken het momenteel zwaar te verduren hebben (in tijden van klimaatverandering, weet je wel) is het dubbel jammer dat gezonde en goed groeiende exemplaren in de vernieling gezaagd worden.

Toen ik het nieuws hoorde, heb ik mij afgevraagd of de kerels die dat werk moesten uitvoeren zich nooit vragen gesteld hebben bij dergelijke opdracht. Ik ga ervan uit dat het werknemers waren van een groenaannemingsbedrijf waarvan men mag veronderstellen dat ze enige liefde koesteren voor planten in het algemeen en bomen in het bijzonder. Of niet soms?

Bovendien zouden deze groenarbeiders moeten weten dat er zoiets bestaat als zorgplicht.

Artikel 14 van het Vlaams Natuurdecreet stipuleert dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen of met pesticiden ingrijpt op of in de onmiddellijke omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of ecosystemen (o.a. halfnatuurlijke vegetaties, kleine landschapselementen, ...) en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habitats, ecosystemen of kleine landschapselementen daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.

Van iemand die werkt voor een groenaannemer mag redelijkerwijze vermoed worden dat hij of zij de draagwijdte inziet van het rooien van 200 grote, mooie, gezonde bomen. Net zoals van een verpleegkundige redelijkerwijze mag vermoed worden dat hij of zij verantwoordelijkheid opneemt wanneer hem of haar een taak wordt opgedragen waarvan vermoed kan worden dat deze schade kan toebrengen aan een patiënt.

In juridisch jargon spreekt men van professionele aansprakelijkheid. Een rechter zal in het kader van schade en aansprakelijkheid de daden van een professional altijd strenger beoordelen dan van een niet-professional.

Ook belangrijk om aan te stippen is dat de zorgplicht niet alleen slaat op diegene die een handeling verricht maar ook op de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die er de opdracht toe geeft.

Laten we met z’n allen een beetje meer zorg dragen voor ons groen patrimonium. Ik heb het hier al vaker geschreven. We zullen onze grote bomen in de toekomst nog hard nodig hebben.

Inmiddels zouden afspraken gemaakt zijn om de vernieling van de bomen in Torhout enigszins te compenseren. De rij jonge beuken die door de stad Torhout werden aangeplant op een parallelle weg met de R34 wordt verder doorgetrokken tot aan de E403. Oude en afgestorven bomen in de huidige rijen zullen worden vervangen en een talud van ongeveer 0,1 ha langs de E403 zal eerlang bebost worden.

Jos De Wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert