vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature Kruibeke - Werkman groen
Vacature Sint-Niklaas 20200115 De gemeente Kruibeke zoekt momenteel een (m/v/x):

Werkman groen

(Voltijds - E1-E3)

Als werkman groen word je ingeschakeld in onze groendienst. Meer specifiek zal je instaan voor het onderhoud van de Kruibeekse polders en Het Kortbroek. Jouw taken zullen oa. bestaan uit grasmaaien, snoeien en scheren, bosmaaien en opkuisen van houtkanten. Tijdens de wintermaanden bied je ook ondersteuning bij andere taken van de groendienst. Je volgt de reglementeringen op vlak van veiligheid en past milieubeschermende maatregelen toe. Je draagt zorg voor het handgereedschap en gemotoriseerd materieel.
Je voert zelfstandig, veilig en correct je opdrachten uit. Je rapporteert aan de ploegbaas van de groendienst en je stelt je collegiaal op naar de ganse technische dienst. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat biedt gemeente Kruibeke jou?
Na het slagen in een selectieproef die bestaat uit een schriftelijk/praktisch deel en een mondeling gedeelte, bieden wij de geslaagde kandidaat met rangorde 1 een voltijds contract van onbepaalde duur met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling verplaatsingskosten woon/werkverkeer openbaar vervoer en flexibele verlofregeling (31 dagen per jaar), bruto maandloon minimum € 1987,10. Tot 12 jaar werkervaring uit de privé kan als anciënniteit in aanmerking genomen worden voor het salaris, anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig meegerekend. De geslaagde kandidaten met rangorde 2 of meer worden in onze wervingsreserve opgenomen.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 18 februari 2020 via https://www.jobsolutions.be/register/4959 of door je CV en motivatiebrief per post te versturen naar O.L. Vrouwplein 18-20 9150 Kruibeke. Jouw uittreksel strafregister en kopie rijbewijs dien je ten laatste op de dag van de proef te bezorgen.

Voor meer informatie kan je je richten tot de personeelsdienst via het nummer 03/740 36 97.

Vacature Wuustwezel - Technisch beamte groenvoorziening
Vacature Wuustwezel 20200207 Technisch beambte groenvoorziening
Voltijds - Contract 6 maanden - Salarisschaal E1-E3 - Wervingsreserve 1 jaar

Functie

Hoofddoel functie: je zal als hulp mee instaan voor de goede uitvoering van groenaanleg en groenonderhoud.

Inhoud functie:
Onder leiding van de technisch hoofdmedewerker groendienst zal je instaan voor het:
Onderhoud van de beplanting: onkruid wieden, perken harken, aanplanting, kleine snoeiwerkzaamheden uitvoeren; aanplanten van bomen; spitten; maaien van gazons en sportvelden; uitvoeren van grondnivelleringswerken; aanbrengen van compost, dolomiet, houtsnippers; onderhoud van goten, voet- en fietspaden; ruimen van bladeren; reinigen en onderhouden van baangrachten; helpen bij manifestaties; zout strooien en sneeuw ruimen; verrichten van ondersteunende taken voor collega’s; vervangen van collega’s wanneer deze afwezig of verhinderd zijn; verrichten van alle werkzaamheden kaderend in de doelstellingen van de dienst; uitwisselen van relevante informatie met collega’s en andere diensten voor de wederzijdse functievervulling; melden van technische problemen en in de mate van het mogelijke het oplossen ervan.

Functieprofiel:
Kennis:
- Bij indiensttreding: heb je voldoende taalkennis om een eenvoudig verslag te maken; kan je een plan lezen; heb je vakkennis.
- Bij latere uitoefening van je taak wordt een grondige kennis van voorgaande competenties vereist.
Vereiste vaardigheden:
- Je kan: in teamverband werken; je eigen werkzaamheden organiseren, plannen en systematisch aanpakken; fysisch belastend werk uitoefenen in alle weersomstandigheden. 
- Je hebt: een sterke bekommernis voor eigen en andermans veiligheid; zin voor orde en netheid.
- Je bent: zorgzaam met materialen en gereedschappen; klantvriendelijk en hebt een behulpzame ingesteldheid; bereid buiten de normale diensturen te presteren.
- Je zoekt spontaan naar een zo efficiënt en effectief gebruik van tijd en middelen.

Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur moet je:
1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
2) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Je medische geschiktheid moet vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je:
1) voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; de taalvereisten dienen strikt nageleefd te worden. Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is enkel SELOR (het Selectiebureau van de federale overheid) bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor de functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens de selectieprocedure beoordeeld door het bestuur;
2) slagen voor de selectieproeven;
3) voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden.

Een volledige informatiebrochure kan je hier downloaden.
 
Solicitatieprocedure
Bezorg uiterlijk op 19 februari 2020: je motivatiebrief; het ingevuld sollicitatieformulier (zie website: www.wuustwezel.be ); een uittreksel uit het strafregister (af te halen bij de dienst burgerzaken van je woonplaats) aan: Personeelsdienst gemeente Wuustwezel , Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.
AANDACHT: Stukken die nà sluitingstermijn toekomen hebben voor gevolg dat de kandidatuurstelling ONGELDIG is!

De bekwaamheidsproeven zullen doorgaan op 3 maart 2020.

Meer inlichtingen omtrent de bezoldigingsregeling: zijn te bekomen bij de personeelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel, tel. 03/690 46 19.
Meer inlichtingen omtrent de jobinhoud: zijn te bekomen bij Patrik Van Leuven, beleidscoördinator openbare werken, tel. 03/690 46 21.
Vacature Stad Brugge - Hoofdeskundigen beheer openbaar domein
Vacature Brugge_201200210 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

3 hoofddeskundigen Beheer bij Openbaar Domein
(Salarisschaal B4-B5)

- Je leidt, coördineert en organiseert samen met het sectorhoofd het beheer van het stedelijk openbaar domein in de sector noord, centrum of west.
- Je vormt het aanspreekpunt voor de ploegleiding over de aanpak en de werkverdeling, zorgt voor de nodige ondersteuning en coacht iedereen in hun functioneren.
- Je wendt jouw expertise aan om de visie en strategie van de stad m.b.t. openbaar domein mee vorm te geven binnen jouw sector: bepalen van prioriteiten, toezien op middelen en budget, ondersteuning van de uitvoering, toezicht op de controle van uitgevoerde werken, evaluatie & formulering van verbetervoorstellen.
- Je verzorgt de communicatie tussen het sectorhoofd en de ploegen in functie van een efficiënte werking.
- Je treedt ook extern op als expert van stad Brugge en werkt actief samenwerken met andere diensten, overheden en diverse organisaties.
- Je volgt proactief trends, ontwikkelingen en wetgeving op  en onderhoudt rechtstreeks contact met het werkveld om knelpunten, informatie, suggesties te verzamelen.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je beschikt over een generiek bachelor diploma én 2 jaar relevante werkervaring inzake het beheer van het openbaar domein.
- Je kent de technische aspecten van het beheer van openbaar domein in al zijn facetten.
- Je hebt een grondige technische kennis (van groenbeheer in het bijzonder) maar bent ook vertrouwd met formaliteiten, wetgeving, reglementering, administratieve procedures, overheidsopdrachten, dienst- en veiligheidsvoorschriften.
- Je hebt kennis van managementtechnieken (organisatie, mens, financieel) en beheerst de nodige relevante informaticatoepassingen voor de job.
- Je plant en organiseert het werk autonoom met oog voor de nodige communicatie en samenwerking.
- Je werkt probleemoplossend en kan professioneel advies geven omtrent het beheer van jouw sector.

Wat bieden wij jou aan?
Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

- Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon volgens wettelijke barema’s.
- Bruto maandsalaris op niveau B4-B5 met 2 jaar relevante werkervaring bedraagt 2.951,51 euro (geïndexeerd). Daarbovenop wordt anciënniteit uit de openbare sector volledig verrekend.
- Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
- Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz.
- Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
- Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 23 februari 2020
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je motivatiebrief, cv (inclusief opsomming van de 2 jaar relevante werkervaring inzake het beheer van het openbaar domein) én een kopie van het gevraagde bachelor diploma toe.  (Helaas wordt Internet Explorer niet ondersteund voor het opladen van bijlagen. Gelieve een andere browser te gebruiken zoals Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, …)

Ten laatste 6 maart 2020 ontvang van je van ons een communicatie per brief met daarin verdere details.
OPGELET :
Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma
- Download de vacature als een pdf-bestand

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature Lier - Teamleider groen
Vacature Lier Teamleider 20200207 Stad en OCMW Lier zoeken een gemotiveerde:

Teamleider groen

De job in het kort
- Als teamleider stuur je een 25-tal medewerkers aan en sta je in voor het plannen en organiseren van de operationele activiteiten van je team.
- Team Groen zet zich in om het openbaar groen en de bossen in eigendom van stad en OCMW Lier te beheren en onderhouden.
- Kennis of ervaring met betrekking tot groenonderhoud vormen dan ook een pluspunt.
- Je houdt rekening met de beschikbare medewerkers en middelen. Je maakt actief gebruik van het facilitair software pakket voor het plannen en opvolgen van werkopdrachten. Ook de controle, evaluatie en rapportering van de werkzaamheden neem je voor je rekening. Vanuit je kennis, ervaring en een oplossingsgerichte houding, ga je op zoek naar opportuniteiten en doe je verbetervoorstellen. Je staat open voor alternatieven in aanpak en uitvoering en moedigt dit aan bij je medewerkers.
- Je stuurt je medewerkers aan, begeleidt hen, motiveert hen en stimuleert hen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. Je bewaakt het welzijn en de veiligheid van de medewerkers via competentieontwikkeling, een goede teamgeest en aandacht voor preventie. Je activeert principes rond duurzaamheid bij je medewerkers.
- Je bewaakt samen met de andere teamleiders en de teamcoördinator van de technisch uitvoerende diensten, de dagelijkse activiteiten in de technische werkplaats.
- Bovendien bouw je mee aan de professionele werking van de technisch uitvoerende diensten om de vooropgestelde doelstellingen van het team, de technisch uitvoerende diensten, het departement Infrastructuur en de hele organisatie te helpen realiseren. Een vlotte samenwerking met andere diensten is daarbij cruciaal.
 
Profiel
- Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
- Je kan bovendien 4 jaar relevante beroepservaring aantonen.
 
Aanbod
Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid. Glijdende werktijden en een aantrekkelijke verlofregeling  maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk.
Weddeschaal C4-C5
    •    Basiswedde in trap 0: 2638,58 euro bruto/maand
    •    Basiswedde in de 10de weddetrap: 3043,97 euro bruto/maand
    •    Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.
Omdat het om een knelpuntberoep gaat, wordt alle relevante beroepservaring zowel bij de overheid als in de privésector integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit.
Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen:
    •    Maaltijdcheques van 6 euro
    •    Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
    •    Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer
    •    35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling
    •    Gratis hospitalisatieverzekering
    •    Gunstig aanvullend pensioen
    •    Glijdende werkuren
 
Interesse?
Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op vrijdag 28 februari 2020 via het online formulier op de website van stad Lier: www.lier.be.  Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.


Voor meer informatie kan je terecht bij Niki Miseur, departement personeel, via tel. 03 491 67 99 of via jobs@lier.be.


Datum schriftelijke proef: maandag 16 maart 2020 (’s avonds)
Vacature Lier - Technisch medewerker speelpleinen
Vacature Lier speelpleinen 20200207 Stad en OCMW Lier zoeken een gemotiveerde:

Technisch medewerker speelpleinen

De job in het kort
Als technisch medewerker speelpleinen sta je in voor de veiligheid en netheid van de speelpleinen in Lier. Je neemt verantwoordelijkheid en bent in staat om risico’s in te schatten en maatregelen voor te stellen.
Jouw taken:
    •    Regelmatige controles uitvoeren van speelpleinen en speeltuigen
    •    Zelfstandig kleine herstellingen aan speeltuigen uitvoeren
    •    Instaan voor de orde en netheid van het terrein
    •    Logboek bijhouden en rapporteren aan collega’s en leidinggevenden
    •    Meewerken aan grotere projecten of werkzaamheden op speelpleintjes
    •    Polyvalente bijstand verlenen aan andere teams of bij evenementen
Je beschikt over voldoende technische skills om zelfstandig herstellingen uit te voeren. Bovendien werk je graag buiten, ook bij minder fijn weer. Je schrikt er niet voor terug om ook afval op te ruimen.
Zelfstandig werken is voor jou geen probleem, ook denk je na over mogelijkheden voor verbetering. Vlotte rapportage en open communicatie zijn belangrijk in de functie. Je hecht veel belang aan kwaliteit en hebt oog voor detail.
Je bent bereid om de opleiding ‘veiligheid op speelpleinen en van speeltoestellen’ te volgen of hebt ze al gevolgd.
Daarnaast beschik je over een rijbewijs B. Heb je ook een rijbewijs C? Dat is een pluspunt!
 
Profiel
Je beschikt over een rijbewijs B.
Er zijn geen diplomavereisten.
 
Aanbod
Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid.
Weddeschaal D1-D3:
    •    Basiswedde in trap 0: 1891,81 euro bruto/maand
    •    Basiswedde in de 10de weddetrap: 2133,63 euro bruto/maand
    •    Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.
Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen:
    •    Maaltijdcheques van 6 euro
    •    Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
    •    Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer
    •    35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling
    •    Gratis hospitalisatieverzekering
    •    Gunstig aanvullend pensioen
    •    Glijdende werkuren
 
Interesse?
Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op vrijdag 28 februari 2020 via het online formulier op de website van stad Lier: www.lier.be.  Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.


Voor meer informatie kan je terecht bij Niki Miseur, departement personeel, via tel. 03 491 67 99 of via jobs@lier.be.


Vacature Lier - Teamleider openbaar domein
Vacature Lier openbaar domein 20200207 Stad en OCMW Lier zoeken een gemotiveerde:

Teamleider openbaar domein

De job in het kort
- Als teamleider stuur je een 25-tal medewerkers aan en sta je in voor het plannen en organiseren van de operationele activiteiten van je team.
- Team openbaar domein zet zich in om het openbaar domein kwalitatief, toegankelijk, veilig en net te houden.
- Kennis of ervaring met betrekking tot wegenonderhoud en openbare netheid vormen dan ook een pluspunt.
- Je houdt hierbij rekening met de beschikbare medewerkers en middelen. Je maakt actief gebruik van het facilitair software pakket voor het plannen en opvolgen van werkopdrachten. Ook de controle, evaluatie en rapportering van de werkzaamheden neem je voor je rekening. Vanuit je kennis, ervaring en een oplossingsgerichte houding, ga je op zoek naar opportuniteiten en doe je verbetervoorstellen. Je staat open voor alternatieven in aanpak en uitvoering en moedigt dit aan bij je medewerkers.
- Je stuurt je medewerkers aan, begeleidt hen, motiveert hen en stimuleert hen tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. Je bewaakt het welzijn en de veiligheid van de medewerkers via competentieontwikkeling, een goede teamgeest en aandacht voor preventie. Je activeert principes rond duurzaamheid bij je medewerkers.
- Je bewaakt samen met de andere teamleiders en de teamcoördinator van de technisch uitvoerende diensten, de dagelijkse activiteiten in de technische werkplaats.
- Bovendien bouw je mee aan de professionele werking van de technisch uitvoerende diensten om de vooropgestelde doelstellingen van het team, de technisch uitvoerende diensten, het departement Infrastructuur en de hele organisatie te helpen realiseren.  Een vlotte samenwerking met andere diensten is daarbij cruciaal.
 
Profiel
- Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
- Je kan bovendien 4 jaar relevante beroepservaring aantonen.
 
Aanbod
Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid. Glijdende werktijden en een aantrekkelijke verlofregeling  maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk.
Weddeschaal C4-C5
    •    Basiswedde in trap 0: 2638,58 euro bruto/maand
    •    Basiswedde in de 10de weddetrap: 3043,97 euro bruto/maand
    •    Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.
Omdat het om een knelpuntberoep gaat, wordt alle relevante beroepservaring zowel bij de overheid als in de privésector integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit.
Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen:
    •    Maaltijdcheques van 6 euro
    •    Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
    •    Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer
    •    35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling
    •    Gratis hospitalisatieverzekering
    •    Gunstig aanvullend pensioen
    •    Glijdende werkuren
 
Interesse?
Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op vrijdag 28 februari 2020 via het online formulier op de website van stad Lier: www.lier.be.  Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.


Voor meer informatie kan je terecht bij Niki Miseur, departement personeel, via tel. 03 491 67 99 of via jobs@lier.be.


Datum schriftelijke proef: maandag 16 maart 2020 (’s avonds)
Vacature Overijse
Vacature Sint-Niklaas 20200115 De pittige gemeente Overijse heeft verschillende openstaande vacatures, waaronder:

Administratief medewerker Omgevingsdienst
(Voltijds - Contractueel (onbepaalde duur) -  C1-C3)
DEADLINE: donderdag 5 maart 2020

Arbeiders groenonderhoud
(Voltijds - Contractueel (onbepaalde duur) -  D1-D3)
DEADLINE: donderdag 16 maart 2020

Meer info?
Je vindt alle sollicitaties en de functieomschrijvingen op www.overijse.be/jobs. Je kan hen ook contacteren via 02 785 33 44 of personeelsdiesnt@overijse.bevereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert