vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

GROENCONTACT > Adverteren

Adverteren in Groencontact is een verstandige keuze!
U bereikt altijd de doelgroep die u voor ogen had. En adverteren in Groencontact is zeker niet duur!!!
Contacteer ons op groencontact@vvog.info  of tel. 050/33 21 33 voor meer informatie!

Advertentietarieven 2018

Bedrijfsnieuws

Algemene voorwaarden betreffende inschrijvingen voor bladpubliciteit in Groencontact

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 november 2011. Alle vóór deze datum getekende contracten zullen volgens de eerder overeengekomen voorwaarden behandeld worden.

Inlevering van het advertentiemateriaal

 • Publikatie van een advertentie of bedrijfsinformatie is slechts mogelijk indien het advertentiemateriaal door de adverteerder ingeleverd wordt uiterlijk één maand voor de verschijningsdatum.
 • De documenten dienen de uitgever volledig opgesteld te bereiken. Alle teksten dienen reeds te zijn samengesteld. De uitgever kan voor de uitvoering zorgen, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
 • Voor alle advertenties die door de uitgever zelf nog dienen te worden opgesteld (lay-out), zal een éénmalige commissie van 10 % aangerekend worden.
 • Vertalingen geschieden voor rekening van de adverteerder.
 • Het advertentiemateriaal moet bestaan uit electronische bestanden (opgemaakt in Xpress (versies 8-9-10) of als EPS- of PDF-bestand) aangeleverd op een optische schijf of ander medium.  Doormailen naar groencontact@vvog.info kan ook. Voor het aanleveren van drukfilms wordt een supplement van 15% aangerekend.  Voor meer inlichtingen kan u contact nemen met de VVOG op nr. 050/33 21 33.
 • De persmededeling of bedrijfsinformatie kan bestaan uit een tekst en/of foto's. Een foto zal enkel worden afgedrukt op de voorziene kolombreedte (6 cm). Kleurenfoto's en kleurendiapositieven zullen alleen in zwart/wit worden afgedrukt.

Uitvoering

 • De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten als gevolg van twijfelachtige instructies, onvolledige of slordig opgestelde, geschreven of getypte teksten.
 • De uitgever mag de tekst van de opgegeven advertentie wijzigen wanneer de daarin opgegeven botanische namen afwijken van de internationaal gestelde regels.
 • De exacte weergave van kleuren wordt noch voor de tweekleurendruk, noch voor de vierkleurendruk gegarandeerd.
  • Aan de aanvragen voor voorkeurplaatsen zal in de mate van het mogelijke en volgens volgorde van binnenkomen van de inschrijvingsorders voldaan worden.
  • De advertenties zonder voorkeurplaatsmelding zullen verspreid staan over het ganse nummer en volgens de noodwendigheid der bladschikking.
  • Plaatsing van een advertentie in het redactionele gedeelte van de uitgave is niet mogelijk.
  • Ingeval van een advertentie over twee tegenover liggende pagina's kan geen garantie gegeven worden dat de tekst of tekeningen precies op dezelfde hoogte worden geplaatst, noch dat alle exemplaren juist worden gevouwen.
 • De adverteerder dient recto uitdrukkelijk te vermelden indien hij het opgezonden publikatiemateriaal wenst terug te bekomen. Met niet-uitdrukkelijk vermelde aanvragen zal door de uitgever geen rekening worden gehouden en het publikatiemateriaal kan in dat geval vernietigd worden.

Publikatie

 • De adverteerder verbindt zich tegenover de uitgever om de volledige verantwoordelijkheid voor de publikatie en de inhoud van de advertentie te dragen.
 • De publikatie van de advertentie of bedrijfsinformatie gebeurt onder voorbehoud van het akkoord van de uitgever. De advertenties kunnen in hun geheel of gedeeltelijk geweigerd worden, ook zonder opgave van reden en zonder dat dit voor de adverteerde enig recht op schadevergoeding geeft.
 • Logo's e.a. publicitair materiaal zullen onder geen beding in het bedrijfsnieuws worden opgenomen, tenzij de uitgever hierover anders beslist.

Betalingswijze

 • Het advertentietarief, geldig bij het afsluiten van de overeenkomst, blijft voor de ganse duur ervan van toepassing.
 • De rubriek bedrijfsnieuws is gratis voor adverteerders van 1/2, 1 of 2 blz. publiciteit in het betreffende nummer van Groencontact.
 • Een factuur en een bewijsnummer zullen onmiddellijk na verschijning van de advertentie aan de adverteerder toegezonden worden.
 • De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning met 10 % verhoogd. De verwijlintresten na aanmaning tot betaling, worden berekend op 12 % per jaar.
 • Binnenlandse betalingen dienen te geschieden op het rekeningnummer van de V.V.O.G. (adres en nr. zie recto bovenaan). Buitenlandse betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op recto vermeld postrekeningnummer van de V.V.O.G. of met een internationale postwissel.
 • Bij klachten dient de factuur binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven geprotesteerd, zoniet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Geldigheidsduur

 • Huidig inschrijvingsorder wordt slechts uitvoerbaar met het akkoord van de V.V.O.G., bevestigd onderaan het inlassingsorder. Adverteerder en uitgever hebben hiervan een exemplaar ontvangen.
 • De geldigheidsduur van het contract bedraagt één jaar, tenzij recto anders vermeld.
 • De annuleringstermijn van een gereserveerde advertentie of bedrijfsnieuws bedraagt één maand voor de verschijningsdatum.
 • De uitvoering van het inschrijvingsorder kan geschorst worden door een aangetekend schrijven bij niet-naleving der termijnen zoals hoger voorzien.
 • Het inschrijvingsorder kan slechts worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mits de schriftelijke en formele toestemming van adverteerder en uitgever.

Klachten-betwistingen

 • Alle in deze algemene voorwaarden niet vermelde onderwerpen kunnen tussen de adverteerder en de uitgever onderling worden beslist.
 • Alle klachten betreffende de publikatie van een advertentie dienen schriftelijk te worden ingediend ten laatste twee weken na datum van verschijning.
 • Bij eventuele betwistingen vallen deze onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Opgesteld te Brugge op 1 december 2011.

TOP
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert